Regulamin sklepu internetowego kosmetyki-mk.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kosmetyki-mk.pl prowadzony jest przez M&K  Kosmetyki Profesjonalne (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Rynek 4 59-420 Bolków ; profesjonalnekosmetykimk@gmail.com

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osobowa której danej osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do aktualizacji i poprawiania

Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i konsumentów.

Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny 

w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kosmetyki-mk.pl

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – M&K kosmetyki profesjonalne (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Rynek 4; 59-420 Bolków) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowniczego, NIP 695-145-06-16, REGON 380496593 adres poczty elektronicznej: profesjonalnekosmetykimk@gmail.com .

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków –

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz

(2) kliknięciu pola „Kontynuuj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu kontaktowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz hasło.

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się 

z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

Korzystanie z Newslettera łącznie trzech kolejnych kroków – 

(1) podaniu w zakładce „Biuletyn” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Kontynuuj” oraz (3)potwierdzeniu chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa 

w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu 

z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

Dostęp do poczty elektronicznej.

Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer 

w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

Zalecana rozdzielczość ekranu: 1080x724.

Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny 

z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne 

i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen 

w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

. Następnie Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych (termin związania Zamówieniem), może przyjąć Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy 

o przyjęciu Zamówienia do realizacji - z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.3., a także poprzez (3) przesłanie dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności, jeżeli umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej:

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

PKO Bank Polski S.A

Numer rachunku: 

70 1020 5095 0000 5102 0215 7774

W tytule przelewu należy zamieścić numer zamówienia, a także dane osoby zamawiającej (imie, nazwisko) 

Możliwe formy płatności 

Płatność za pobraniem

Tradycyjny przelew bankowy

Szybki elektroniczny przelew online (pay-by-link) obsługiwany przez system PayU

Płatność kartą płatniczą obsługiwana przez system PayPal

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Paczka kurierska na terenie Polski(17zł,17zł zależnie od wyboru dostawcy)

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, 

z zastrzeżeniem pkt. 5.2.1 i 5.2.2. Regulaminu. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

W przypadku dostawy Produktów poza Europę koszty dostawy są ustalane indywidualnie przed lub po złożeniu Zamówienia i są dostosowane do wagi oraz gabarytu przesyłki.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pośrednictewm serwisu Payu/Dotpay – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa 

o charakterze ciągłym (np. Konto).

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: profesjonalnekosmetykimk@gmail.com lub też pisemnie na adres: Rynek 4, 59-420 Bolków. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 W przypadku reklamacji konieczne będzie odesłanie do nas wadliwego towaru. W tym celu możesz skontaktować się mailowo na adres profesjonalnekosmetykimk@gmail.com, lub samodzielnie nadać przesyłkę na adres: M&K Kosmetyki Profesjonalne ul. Rynek 4 59-420 Bolków

Pamiętaj, aby zawrzeć w paczce informacje takie jak (dane osobowe, numer zamówienia, adres, a także numer konta i nazwę banku) 

Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojej reklamacji zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji

ZWROT

Wyślij do nas przesyłkę zaadresowaną na:

M&K Kosmetyki Profesjonalne

Ul. Rynek 4

59-420 Bolków

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem, usługą “e-przesyłka” lub paczkomatami. Koszt odesłania zwracanego produktu ponosi kupujący. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwrot kosztów transakcji realizowany jest przelewem bankowym, Pamiętaj, aby zawrzeć w paczce informacje takie jak (dane osobowe, numer zamówienia, adres, a także numer konta i nazwę banku) 

*Prosimy o staranne zabezpieczenie i zapakowanie przesyłki (rekomendujemy owinięcie pudełka w papier lub folie oraz oklejenie taśmą).

DODATKOWE POSTANOWIENIA

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie Sprzedawcy od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści 

w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

PROMOCJE

Wszystkie promocje, które obowiązują na portalu www.kosmetyki-mk.pl nie łączą się ze sobą, dzieje się inaczej, jeśli na portalu pojawi się jasna informacja, iż dane promocje sumują się.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim 

i w języku polskim.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo.